Regulamin internetowego salonu sprzedaży tóg prawniczych Towarzystwa Akcyjnego „Telimena „ S.A. z siedzibą w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

 1. Internetowy salon sprzedaży tóg prawniczych Telimeny, działający pod adresem http://togi.telimena.com/ (zwany w dalszej części „Sklepem internetowym”), za pośrednictwem którego sprzedawane są Rzeczy znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Rzeczami”), prowadzony jest przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A. z siedzibą w Łodzi 90–212, ul. Sterlinga 27/29 bud. B, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161967, NIP 725-000-71-71, kapitał zakładowy w wysokości 632 398,00 PLN, (zwane w dalszej części „Telimena ”).
 2. Informacje na temat Rzeczy oraz ich cen Telimena zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://togi.telimena.com/
 3. Telimena jest odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Kontakt z Telimeną jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej http://www.togi.telimena.com/, niniejszego linku zawierającego adres poczty elektronicznej togi@telimean.com, sekretariat@telimena.com, pod numerem telefonu (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642 lub faksu (42) 630 22 52 (pn.- pt. godz. 08.00-16.00). Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie Spółki tj. w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź (pon. – pt. godz. 8.00 – 16.00).
 5. Wszystkie Rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 6. Klientem dokonującym zakupu Rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Rzeczy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo przedsiębiorca, zwani dalej „Klientem”. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz Telimena.
 7. Umowa sprzedaży Rzeczy oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Telimenę zamówienia Klienta. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyn oraz o możliwości jego realizacji.
 8. Miejscem realizacji dostaw Rzeczy, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Korzystanie przez Klienta z witryny internetowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych urządzenia …………………

II. Rzecz i jego cena

 1. Telimena zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Rzeczy, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Rzeczy, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny Rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdej Rzeczy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Rzecz. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 5. Telimena zastrzega prawo do zmiany cen Rzeczy znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Cena sprzedaży Rzeczy jest również wskazana przez Telimenę na fakturach VAT wysyłanych wraz z Rzeczami.

III. Zawarcie umowy

 1. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
  1. wyboru rodzaju zamawianych Rzeczy zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Rzeczy do koszyka;
  2. wyboru formy płatności;
  3. wyboru formy odbioru;
  4. oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Rzeczy.
 2. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN sklepu internetowego”.
 4. Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez kliknięcie na przycisku ”Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, czym potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Rzeczy.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Telimenę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Telimenę złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”.
 6. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 7. Do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest paragon, na prośblę Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 8. Od 1 stycznia 2020 r. możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.
 2. Telimena zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym min. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

V. Warunki zapłaty i wysyłki Rzeczy.

 1. Zapłata za zakupioną Rzecz może zostać dokonana:
  a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź
  b) płatność przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia
  c) za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.
 2. Zapłata powinna być dokonana w terminie:
  a) gotówką w siedzibie dostawcy przy osobistym odbiorze zamówienia, w dacie odbioru,
  b) przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia,
  c) za pobraniem w czasie odbioru przedmiotu zamówienia od kuriera.
 3. Zamówione Rzeczy są odbierane w siedzibie T.A. Telimena S.A. lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy.
 4. Odbiór własny w siedzibie T.A. Telimena S.A. przy ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź. Termin odbioru zakupionych Rzeczy w siedzibie Telimeny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.
 5. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem - w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę doręczyciel zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Rzeczy z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie pod numerem (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Rzeczy lub uszkodzeń opakowania.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może zrezygnować z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, z wyjątkiem kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta( powyższy zapis dotyczy togi i monogramu oraz modelu togi SZAFIR, na które Telimena indywidualnie zamawia kupony tkaninowe) oraz gdy przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży ( brak fabrycznie dołączonych metek firmowych, ślady używania). Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Rzeczy.
 2. Rezygnacja z Rzeczy oznacza skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu Rzeczy oraz odesłaniu wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie Sklepu internetowego.
 3. Telimena nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów zamówionej dostawy i kosztów zwrotu.
 4. W razie rezygnacji z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku uiszczona cena za Rzecz, zostaje niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Telimenę zwróconej Rzeczy. Zwrot płatności nastąpi w takiej formie w jakiej Konsument dokonał zapłaty.
 5. Rzecz zwracana przez Klienta powinna być w stanie niezmienionym, nieużywana i kompletna.
 6. Zwrotu Rzeczy należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Rzeczy, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu, dołączając wypełniony formularz odstąpienia od umowy . Zwrot należy odesłać na adres T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź.
 7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Rzeczy należy kierować do Telimeny na adres e-mail: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie na numer (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642.

VII. Gwarancja

 1. Wszystkie Rzeczy objęte są gwarancją. Długość okresu gwarancji zależy od wybranego modelu Rzeczy, z tym że żaboty objęte są 12 miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Rzeczy Klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Rzeczy (rozdarcia, przetarcia), a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.

VIII. Reklamacja

 1. Każda Rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
 2. Dostarczona Rzecz powinna być niezwłocznie sprawdzona przez Klienta, celem wykrycia ewentualnych wad podlegających reklamacji. Reklamację dotyczącą wad Rzeczy można składać w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia lub od dnia kiedy Klient przy dochowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, jednak zgłoszenie reklamacyjne nie może nastąpić później niż w okresie gwarancji liczonym od dnia zakupu Rzeczy. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności bezpośrednio w siedzibie Telimeny, po okazaniu wad Rzeczy oraz dowodu jej zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: T. A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź.
 3. Koszty związane z odesłaniem reklamowanej Rzeczy zostaną zwrócone w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 4. Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer telefonu (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642 od pn.- pt. godz. 08.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
 5. W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do Telimeny reklamowaną Rzecz, do której dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę VAT, załączoną do dostarczonej Rzeczy oraz wydrukowany i wypełniony Formularz Reklamacyjny. Przed odesłaniem Rzeczy należy przywrócić ją do stanu, w jakim została dostarczona, oraz włożyć - o ile to możliwe - do oryginalnego opakowania.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Telimenę Formularza reklamacji wraz z reklamowaną Rzeczą.
 7. W przypadku uznania reklamacji, wadliwa Rzecz zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiona lub wymieniona na nową, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany.
 8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Rzeczy dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 9. W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Rzecz zostanie odesłana do Klienta na jego koszt wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 10. Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny Rzeczy, uznanej w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwą, daje Telimenie uprawnienie do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek Rzeczy.

IX. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Towarzystwo Akcyjne Telimena Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000161967, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7250007171.
 2. Spółka przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił jej Klient.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do wykonania umowy z nim zawartej, w tym do:
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
  • obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,
  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.
  • celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Spółkę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Spółki.
 5. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Spółka może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe.
 6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio:
  • Czas trwania umowy,
  • Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe,
  • Czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej Spółkę z Klientem, nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia takiej umowy.
 7. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.Z uprawnień tych Klient może skorzystać:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych- w sytuacji, gdy Klient zauważy, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,  żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Klienta oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacji, gdy Klient uzna, że jego dane są nieprawidłowe ograniczenie przetwarzania danych nastąpi na czas pozwalający Spółce  sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie jego zgody lub umowy z nim zawartej.
 8. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Spółka zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, np. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.
 10. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 12. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Spółką drogą pocztową na adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: b.wawrzyniak@telimena.com.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się również do zamówień tóg prawniczych składanych w Towarzystwie Akcyjnym Telimena S.A. z pominięciem Sklepu internetowego (zamówienia składane osobiście, drogą pisemną, faksową, telefoniczną oraz listem elektronicznym). W takim wypadku wyłącza się z niniejszego regulaminu te postanowienia, które dotyczą jedynie formy składania zamówień właściwej dla Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Towarzystwem Akcyjnym Telimen S.A. a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory mogące wystąpić między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S.A.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnego.

Togi szyte zgodnie
z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości
Krótki termin realizacji
zamówienia
Gwarancja jakości
MADE IN POLAND