REKLAMACJE – INFORMACJE OGÓLNE

  1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do niezgodności rzeczy z zamówieniem, przysługuje Państwu prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt w jednej z wybranych form:

    - listem poleconym na adres: T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź
    - drogą e-mail: togi@telimena.com,
    - pośrednictwem faksu: (42) 630-22-59.

  2. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach zostaną Państwo zawiadomieni w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. W przypadku nieotrzymania w tym terminie żadnej informacji, uznaje się, że Towarzystwo Akcyjne „ Telimena” S.A z siedzibą w Łodzi uznało reklamację za uzasadnioną. W reklamacji prosimy podać jej przyczynę oraz Państwa żądanie z nią związane. Przysługuje Państwu prawo żądania wymiany rzeczy na nową (ewentualnie naprawy, jeżeli charakter rzeczy taką naprawę umożliwia), wymianę rzeczy na inną rzecz w tej samej cenie, obniżenia ceny rzeczy (ze wskazaniem kwoty obniżenia) lub zwrotu ceny (gdy wada ma charakter istotny).

Konsumentowi przysługuje prawo zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności rzeczy z umową w okresie 1 roku od daty jej dostarczenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie lub złożenie reklamacji, w sposób określony na wstępie, przed upływem tego terminu.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy: pobrać, wypełnić i odesłać poniższy formularz reklamacji.


Formularz reklamacji dla przedsiębiorcy

Formularz reklamacji dla konsumenta


Togi szyte zgodnie
z rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości
Krótki termin realizacji
zamówienia
Gwarancja jakości
MADE IN POLAND