Telimena

Regulamin

Regulamin internetowego salonu sprzedaży tóg prawniczych
Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A. z siedzibą w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

1. Internetowy salon sprzedaży tóg prawniczych Telimeny, działający pod adresem https://www.togi.telimena.com/ (zwany w dalszej części „Sklepem internetowym”),
za pośrednictwem którego sprzedawane są przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy znajdujące się w jego ofercie (zwane w dalszej części „Rzeczami”), prowadzony jest przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A. z siedzibą w Łodzi (90 – 212 Łódź),
ul. Sterlinga 27/29 bud. B, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161967,
NIP 725-000-71-71, kapitał zakładowy w wysokości 632 398,00 PLN, (zwane
w dalszej części „Telimena ”).

2. Informacje na temat Rzeczy oraz ich cen Telimena zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego: https://www.togi.telimena.com/

3. Telimena jest odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4. Kontakt z Telimeną jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej http://www.togi.telimena.com/, niniejszego linku zawierającego adres poczty elektronicznej togi@telimean.com, sekretariat@telimena.com, pod numerem telefonu (42) 630 22 52, 607 068 642 (pn.- pt. godz. 08.00-16.00) (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora). Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie Spółki tj. w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź (pon. – pt. godz. 8.00 – 16.00).

5. Wszystkie Rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

6. Klientem dokonującym zakupu Rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Rzeczy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo przedsiębiorca, (zwani dalej „Klientem”). Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz Telimena.
7. Umowa sprzedaży Rzeczy oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Telimenę zamówienia Klienta.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyn braku możliwości jego realizacji.

8. Miejscem realizacji dostaw Rzeczy, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Rzecz i jej cena

1. Telimena zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Rzeczy, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Rzeczy, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

3. Wszystkie ceny Rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Cena podana przy każdej Rzeczy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Rzecz. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5. Telimena zastrzega prawo do zmiany cen Rzeczy znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Cena sprzedaży Rzeczy jest również wskazana przez Telimenę paragonach oraz na fakturach VAT wysyłanych wraz z Rzeczami.

III. Zawarcie umowy

1. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia.
W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:

a) wyboru rodzaju zamawianych Rzeczy zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Rzeczy do koszyka,

b) wyboru formy płatności,

c) wyboru formy odbioru,

d) oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Rzeczy.

2. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia
i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN sklepu internetowego”.

4. Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej klikając pole „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”, potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną
w zamówieniu cenę za zamówione Rzeczy.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Telimenę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Telimenę złożonego zamówienia następuje
z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”.

6. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7. Do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest paragon, na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT.
8. Od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.
9. Klient działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Rzecz w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Telimenie wystawienie faktury VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.

2. Telimena zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia,
w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym
m. in. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

V. Warunki zapłaty i wysyłki Rzeczy

1. Zapłata za zakupioną Rzecz może zostać dokonana:

a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź,

b) płatnością przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 Bank Pekao S. A. po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia,

c) płatnością szybkim przelewem przez PRZELEWY24,

2. Zapłata powinna być dokonana w następujących terminach:

a) gotówką w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A., przy osobistym odbiorze zamówienia – w dacie odbioru,

b) przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 Bank Pekao S. A. – w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia,

c) płatnością szybkim przelewem przez PRZELEWY24 – niezwłocznie po złożeniu zamówienia,

3. Zamówione Rzeczy są odbierane w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A. lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy.

4. Odbiór własny w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A. przy
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.

5. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, kurier zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Rzeczy z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty email: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie pod numerem (42) 630 22 52, 607 068 642 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora) w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Rzeczy lub uszkodzeń opakowania.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może zrezygnować z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy), z wyjątkiem, kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta (powyższe postanowienie dotyczy togi i monogramu). Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Rzeczy, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia
w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Rezygnacja z Rzeczy oznacza skorzystanie przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu Rzeczy oraz złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź,
b) poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu umowy) na adres email: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com
c) poprzez wypełnienie dedykowanego formularza udostępnionego w serwisie Sklepu internetowego. Telimena niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail wskazany
w formularzu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Telimena ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
5. Telimena dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (w trakcie składania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy płatność za Rzecz uiszczana była gotówką, Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona płatność. W przypadku zwrotu Rzeczy w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A., Klient może otrzymać zwrot ceny w formie gotówkowej).
6. Jeżeli Telimena nie zaproponowała, że odbierze Rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Rzeczy
z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy sprzedaży, zwrócić Rzecz Telimenie, chyba że Telimena zaproponowała, że sama odbierze Rzecz. Klient może zwrócić Rzecz w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A. – poprzez przekazanie Rzeczy osobie upoważnionej do odbioru,
b) wysyłkowo – poprzez odesłanie przed upływem terminu Rzeczy na adres: Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź. Link do pobrania formularzu zwrotu.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy.
9. W miarę możliwości, Klient powinien dołączyć również dowód zakupu Rzeczy.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Rzeczy.
11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli wykonano w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
12. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy kierować do Telimeny na adres e-mail: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie na numer (42) 630 22 52, 607 068 642 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).

VII. Reklamacja

1. Każda Rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana
z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Telimeny wobec Klientów będących konsumentami oraz klientów będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta za sprzedaną Rzecz są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:

– w przypadku Rzeczy kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Telimeny w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Rzeczy określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego
w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja na podstawie rękojmi);
– w przypadku Rzeczy kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Telimeny w razie stwierdzenia niezgodności Rzeczy z umową sprzedaży określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja na podstawie niezgodności z umową).

Podstawa i zakres odpowiedzialności Telimeny względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedana Rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacja na podstawie rękojmi (dotyczy Rzeczy kupionych przez konsumenta do dnia 31.12.2022 roku).
a) Jeżeli sprzedana Rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, Telimena ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
b) W razie stwierdzenia wady Rzeczy Klient, o którym mowa w pkt. a) powyżej, może:
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Telimena niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą Rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży w jakiej wartość Rzeczy z wadą pozostaje do wartości Rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada Rzeczy jest nieistotna,
– żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Telimena jest zobowiązana wymienić wadliwą Rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
c) Klient, o którym mowa w pkt. a) powyżej, może zamiast zaproponowanego przez Telimenę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Telimenę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
d) W sytuacji wskazanej w pkt. a) powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez Telimenę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Rzeczy do Telimeny, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Rzecz na koszt Telimeny tj. za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Telimenę. Ponadto Telimena umożliwia odbiór wadliwej Rzeczy przez upoważnione osoby
w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A.
e) Telimena odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi wskazanemu w pkt. a) powyżej. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zamówienia złożonego przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Reklamacja na podstawie niezgodności z umową (dotyczy Rzeczy kupionych przez konsumenta od dnia 1.01.2023 roku).
a) Jeżeli sprzedana Rzecz jest niezgodna z zawartą umową sprzedaży Telimena ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
b) W razie niezgodności Rzeczy z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. a) powyżej może żądać naprawy Rzeczy lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Telimeny, Telimena może:
– wymienić Rzecz, gdy Klient żądał naprawy lub
– naprawić Rzecz, gdy Klient żądał wymiany.
Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Telimeny, Telimena może odmówić doprowadzenia Rzeczy do zgodności z umową sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy. Dla oceny „nadmierności kosztów” bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
c) W przypadkach wskazanych w pkt. b) tiret/myślnik pierwszy i drugi powyżej, Klient udostępnia Telimenie Rzecz podlegającą naprawie lub wymianie. Telimena naprawia lub wymienia Rzecz w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował Telimenę o niezgodności Rzeczy i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Telimena ponosi koszt naprawy lub wymiany Rzeczy. Telimena zapewnia odbiór Rzeczy na własny koszt tj. za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Telimenę. Ponadto umożliwia odbiór reklamowanej Rzeczy przez upoważnione przez Telimenę osoby w siedzibie Towarzystwa Akcyjnego „Telimena” S. A. lub umożliwia w inny sposób odbiór Rzeczy od Klienta na koszt Telimeny.
d) W razie stwierdzenia niezgodności Rzeczy z umową sprzedaży, Klient, będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny, albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
– Telimena odmówiła doprowadzenia Rzeczy do zgodności z umową,
– Telimena nie doprowadziła Rzeczy do zgodności z umową,
– brak zgodności Rzeczy z umową występuje nadal, mimo że Telimena próbowała doprowadzić Rzecz do zgodności z umową,
– brak zgodności Rzeczy z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny, albo zwrot ceny z powodu odstąpienia od umowy bez uprzedniego skorzystania z środków ochrony przedstawionych powyżej,
– z oświadczenia Telimeny lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Rzeczy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
e) Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Rzeczy, w jakiej wartość Rzeczy zgodnej z umową sprzedaży zostaje do wartości Rzeczy niezgodnej z umową sprzedaży. Telimena zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta
o obniżeniu ceny.
f) Klient, o którym mowa w pkt. a) powyżej, nie może odstąpić od umowy sprzedaży
i żądać zwrotu ceny za Rzecz, jeśli niezgodność Rzeczy z umową sprzedaży jest nieistotna. Przyjmuje się, że niezgodność Rzeczy z umową sprzedaży jest istotna. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Telimenie Rzecz na jej koszt. Telimena zwraca Klientowi cenę Rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Rzeczy lub dowodu odesłania Rzeczy. Jeśli niezgodność Rzeczy z umową sprzedaży dotyczy tylko niektórych Rzeczy dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od umowy sprzedaży wszystkich Rzeczy jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta, żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Rzeczy zgodne z umową sprzedaży.
g) Telimena zwraca cenę takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
h) Telimena odpowiada za niezgodność Rzeczy z umową sprzedaży, która istniała
w chwili dostarczenia Rzeczy i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Rzeczy, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
i) Telimena nie odpowiada za niezgodność Rzeczy z umową sprzedaży jeśli Klient,
o którym mowa powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywana Rzecz jest niepełnowartościowa (np. z uszkodzeniem, zabrudzeniem) i zaakceptował brak konkretnej cechy Rzeczy.
5. Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer telefonu (42) 630 22 52, 607 068 642 od pn.- pt. godz. 08.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
6. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje bezpośrednio w siedzibie Telimeny, po okazaniu wad Rzeczy oraz dowodu jej zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską na adres: Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź.
7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Rzeczy dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
6. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

VIII. Informacje Dotyczące Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

1. Sklep internetowy świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwianie zawieranie on – line umów sprzedaży towarów w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem,

b) umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie internetowym,

c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej.

2. Umowa o Świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy o Świadczenie usług wysłanego przez Telimenę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Telimeny, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub też pisemnie na adres: Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć zamówienie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep internetowy usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.

3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną są następujące:

a) dostęp do sieci Internet,

b) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) posiadanie konta poczty elektronicznej.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży,
w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach konta,
c) korzystania z usług i udostępnianych funkcjonalności w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego, nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz
w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
d) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich, albo ich dobra osobiste,
e) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego i realizowania płatności, modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Telimenę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego cen lub opisów Rzeczy,
f) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Telimenę kosztów w pełnej wysokości,
5. Telimena ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w pkt 1 powyżej. Telimena każdorazowo poinformuje Klientów
o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Sklepu internetowego. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.
6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep internetowy drogą elektroniczną mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Telimeny, pod adresem: Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

7. Telimena informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep internetowy usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu internetowego i są wykorzystywane przez Sklep internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep internetowy z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

IX. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Towarzystwo Akcyjne Telimena Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000161967, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7250007171.

2. Spółka przetwarza następujące dane osobowe Klienta :

a) adres e-mail,

b) dane adresowe,

c) kod pocztowy i miejscowość,

d) kraj (państwo),

e) ulica wraz z numerem domu/mieszkania,

f) imię i nazwisko,

g) numer telefonu,

h) nazwa firmy,

i) numer NIP.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:

– zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

– obsługa reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,

– obsługa zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,

– wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych,

– dochodzenie roszczeń wynikających z umowy,

– marketing usług własnych w trakcie trwania umowy,

– cele marketingowe, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celach rachunkowych lub podatkowych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie celów marketingowych jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.

5. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe, co do których Klient wycofał zgodę na ich przetwarzanie podlegają usunięciu o ile nie istnieje inna podstawa prawna dla ich przetwarzania.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji umowy, a ponadto przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą z niej wyniknąć, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta do momentu wycofania zgody.

7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem.

8. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

9. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.

11. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

12. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

13. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 8 Klient może skontaktować się ze Spółką drogą pocztową na adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: b.wawrzyniak@telimena.com.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranych przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S. A. oraz Klienta umów. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Zmiany regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz stosuje się do nich prawo polskie.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Towarzystwem Akcyjnym „Telimena” S. A. a Klientem będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory mogące wystąpić między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów.