Telimena

Regulamin

Regulamin internetowego salonu sprzedaży tóg prawniczych Towarzystwa Akcyjnego „Telimena „ S.A. z siedzibą w Łodzi

I. Postanowienia ogólne
1. Internetowy salon sprzedaży tóg prawniczych Telimeny, działający pod adresem https://www.togi.telimena.com/ (zwany w dalszej części „Sklepem internetowym”), za pośrednictwem którego sprzedawane są Rzeczy znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Rzeczami”), prowadzony jest przez Towarzystwo Akcyjne „Telimena” S.A. z siedzibą w Łodzi 90–212, ul. Sterlinga 27/29 bud. B, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000161967, NIP 725-000-71-71, kapitał zakładowy w wysokości 632 398,00 PLN, (zwane w dalszej części „Telimena ”).
2. Informacje na temat Rzeczy oraz ich cen Telimena zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego: https://www.togi.telimena.com/
3. Telimena jest odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4. Kontakt z Telimeną jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej http://www.togi.telimena.com/, niniejszego linku zawierającego adres poczty elektronicznej togi@telimean.com, sekretariat@telimena.com, pod numerem telefonu (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642 lub faksu (42) 630 22 52 (pn.- pt. godz. 08.00-16.00). Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie Spółki tj. w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź (pon. – pt. godz. 8.00 – 16.00).
5. Wszystkie Rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
6. Klientem dokonującym zakupu Rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Rzeczy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo przedsiębiorca, zwani dalej „Klientem”. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz Telimena.
7. Umowa sprzedaży Rzeczy oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Telimenę zamówienia Klienta.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyn braku możliwości jego realizacji.
8. Miejscem realizacji dostaw Rzeczy, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Rzecz i jego cena
1. Telimena zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.
2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Rzeczy, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Rzeczy, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. Wszystkie ceny Rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Cena podana przy każdej Rzeczy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Rzecz. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.
5. Telimena zastrzega prawo do zmiany cen Rzeczy znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Cena sprzedaży Rzeczy jest również wskazana przez Telimenę na fakturach VAT wysyłanych wraz z Rzeczami.

III. Zawarcie umowy
1. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia.
W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
1. wyboru rodzaju zamawianych Rzeczy zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Rzeczy do koszyka;
2. wyboru formy płatności;
3. wyboru formy odbioru;
4. oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Rzeczy.
2. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN sklepu internetowego”.
4. Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej klikając pole „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Rzeczy.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Telimenę przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Telimenę złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”.
6. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7. Do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest paragon, na prośbę Klienta wystawiana jest faktura VAT.
8. Od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.
9. Klient działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Rzecz w Sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Telimenie wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Realizacja zamówienia
1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.
2. Telimena zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym min. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

V. Warunki zapłaty i wysyłki Rzeczy
1. Zapłata za zakupioną Rzecz może zostać dokonana:
a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź
b) płatność przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 Bank Pekao S.A. po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia
c) płatność szybkim przelewem przez PRZELEWY24,
d) za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.
2. Zapłata powinna być dokonana w terminie:
a) gotówką w siedzibie dostawcy przy osobistym odbiorze zamówienia, w dacie odbioru,
b) przelewem bankowym na konto nr 68 1240 3031 1111 0000 3426 7860 Bank Pekao S.A. w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia,
c) płatność szybkim przelewem przez PRZELEWY24 niezwłocznie po złożeniu zamówienia,
d) za pobraniem w czasie odbioru przedmiotu zamówienia od kuriera.
3. Zamówione Rzeczy są odbierane w siedzibie T.A. Telimena S.A. lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy.
4. Odbiór własny w siedzibie T.A. Telimena S.A. przy ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź. Termin odbioru zakupionych Rzeczy w siedzibie Telimeny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00. po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.
5. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem – w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę doręczyciel zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności Rzeczy z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie pod numerem (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Rzeczy lub uszkodzeń opakowania.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może zrezygnować z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, z wyjątkiem kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta( powyższe postanowienie dotyczy togi i monogramu oraz modelu togi SZAFIR, na które Telimena indywidualnie zamawia kupony tkaninowe) oraz gdy przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży ( brak fabrycznie dołączonych metek firmowych, ślady używania). Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Rzeczy.
2. Rezygnacja z Rzeczy oznacza skorzystanie przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu Rzeczy oraz odesłaniu wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie Sklepu internetowego.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionej Rzeczy (nowej, bez śladów używania), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed upływem tego terminu. Konieczne jest dołączenie do odsyłanej Rzeczy dowodu zakupu (paragon).
4. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Telimena zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Rzeczy w przypadku zwrotu całego zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
5. Telimena dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Telimena nie zaproponowała, że sama odbierze Rzecz od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Rzeczy z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Telimenę, Telimena nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.
10.
11. Rzecz zwracana przez Klienta powinna być w stanie niezmienionym, nieużywana i kompletna.
12. Zwrotu Rzeczy należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Rzeczy, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu, dołączając wypełniony formularz odstąpienia od umowy . Zwrot należy odesłać na adres T.A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29 bud. B, 90-212 Łódź. Link do pobrania formularzu zwrotu.
13. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Rzeczy należy kierować do Telimeny na adres e-mail: togi@telimena.com, sekretariat@telimena.com lub telefonicznie na numer (42) 630 50 64, (42) 630 22 52, 607 068 642.

VII. Gwarancja
1. Wszystkie Rzeczy objęte są gwarancją. Długość okresu gwarancji zależy od wybranego modelu Rzeczy, z tym że żaboty objęte są 12 miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Rzeczy Klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Rzeczy (rozdarcia, przetarcia), a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.

VIII. Reklamacja
1. Każda Rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
2. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności bezpośrednio w siedzibie Telimeny, po okazaniu wad Rzeczy oraz dowodu jej zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: T. A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź.
3. Jeżeli Rzecz ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Rzeczy, chyba że Telimena niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Rzecz na wolną od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
5. Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer telefonu (42) 630 50 64,
(42) 630 22 52, 607 068 642 od pn.- pt. godz. 08.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
6. W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do Telimeny reklamowaną Rzecz, do której dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę VAT, załączoną do dostarczonej Rzeczy oraz wydrukowany i wypełniony Formularz Reklamacyjny. Przed odesłaniem Rzeczy należy przywrócić ją do stanu, w jakim została dostarczona, oraz włożyć – o ile to możliwe – do oryginalnego opakowania.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Telimenę Formularza reklamacji wraz z reklamowaną Rzeczą.
8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Rzeczy dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
9. Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny Rzeczy, uznanej w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwą, daje Telimenie uprawnienie do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek Rzeczy. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

X. Informacje Dotyczące Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
1. Sklep internetowy świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym regulaminem,
b) umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie internetowym,
c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep internetowy usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep internetowy usług drogą elektroniczną są następujące:
a) dostęp do sieci Internet,
b) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep internetowy drogą elektroniczną mogą być składane poprzez korzystanie z zakładki Reklamacje, a także bezpośrednio w siedzibie Telimeny, pod adresem: T. A. Telimena S.A., ul. Sterlinga 27/29, bud. B, 90 – 212 Łódź. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep internetowy reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
5. Telimena. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep internetowy usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu internetowego i są wykorzystywane przez Sklep internetowy w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep internetowy z plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia
w swojej przeglądarce internetowej .

XI. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Towarzystwo Akcyjne Telimena Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000161967, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7250007171.
2. Spółka przetwarza następujące dane osobowe Klienta :
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
c) kod pocztowy i miejscowość;
d) kraj (państwo);
e) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
f) imię i nazwisko;
g) numer telefonu.
h) nazwa firmy
i) numer NIP.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach:
o zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
o obsługa reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,
o obsługa zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,
o wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych,
o dochodzenie roszczeń wynikających z umowy,
o marketing usług własnych w trakcie trwania umowy.
o cele marketingowe, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celach rachunkowych lub podatkowych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie celów marketingowych jeżeli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w tych celach.
5. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe, co do których Klient wycofał zgodę na ich przetwarzanie podlegają usunięciu o ile nie istnieje inna podstawa prawna dla ich przetwarzania.
6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji umowy, a ponadto przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą z niej wyniknąć, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta do momentu wycofania zgody.
7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem.
8. Klient ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
9. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.
11. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
12. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
13. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza w sytuacjach określonych w pkt. 7 Klient może skontaktować się ze Spółką drogą pocztową na adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: b.wawrzyniak@telimena.com.

XII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Telimena zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem, że w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.
2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz stosuje się do nich prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Towarzystwem Akcyjnym Telimen S.A. a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory mogące wystąpić między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania tego Sklepu internetowego.